طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اطریش

موسسین شرکت تارلا طرح رسانه از طریق طراحان آراز، افتخار همراهی با شرکت اُ اِم وی اُطریش را به مدت 5 سال در زمینه های طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی، ساخت مالتی مدیا و فیلمهای مستند از پروژه ها و موشن گرافیک نمایشگاهی به عهده داشته است.

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اطریش در نمایشگاه نفت و گاز تهران

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی OMV اُطریش

غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی در نمایشگاه نفت و گاز تهران، 2008

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اُطریش

غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی در نمایشگاه نفت و گاز تهران، 2009

المانهای غرفه به گونه ای طراحی شده بود که نصب بصورت پیچ و مهره انجام و هر سال با توجه به ابعاد و موقعیت قرارگیری غرفه در سالن، طرح آن تصحیح و تنظیم می شد.

غرفه شرکت اُ اِم وی در ترکمنستان ۲۰۰۸

طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اطریش

در نمایشگاه نفت و گاز ترکمنستان 2008

غرفه شرکت اُ اِم وی در آذربایجان 2008

طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اطریش

در نمایشگاه نفت و گاز باکو آذربایجان 2008

غرفه شرکت اُ اِم وی در آذربایجان ۲۰۰۹

طراحی غرفه نمایشگاهی شرکت اُ اِم وی اطریش

در نمایشگاه نفت و گاز باکو آذربایجان 2009

غرفه پس از نصب در نمایشگاه نفت و گاز تهران، در نمایشگاههای عشق آباد ترکمنستان و باکو در آذربایجان در دو سال متوالی نصب و به شرکت آذربایجانی تحویل گردید.

اُ اِم وی- نمایشگاه نفت و گاز تهران-نمایشگاههای عشق آباد ترکمنستان و باکو -

طرح اجرا شده ی شرکت اُ اِم وی اطریش در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

عکس و فیلمهای مستندی از فعالیتهای شرکت اُ اِم وی نیز توسط این گروه تهیه شد که فیلم چاه نفتی مشتاق شرقی یکی از این فیلم هاست.

پخش موشن گرافیک ساخته شده توسط موسسین

شرکت تارلا طرح رسانه در تلویزیون غرفه ی 

 نمایشگاه بین اللملی نفت و گاز تهران

طراحی موشن گرافیک و مالتی مدیا-شرکت اُ اِم

پخش موشن گرافیک ساخته شده توسط موسسین

شرکت تارلا طرح رسانه در تلویزیون غرفه ی 

 نمایشگاه بین اللملی نفت و گاز تهران

طراحی موشن گرافیک و مالتی مدیا-شرکت اُ اِم

پخش موشن گرافیک ساخته شده توسط موسسین

شرکت تارلا طرح رسانه در تلویزیون غرفه ی 

 نمایشگاه بین اللملی نفت و گاز تهران

طراحی موشن گرافیک و مالتی مدیا نیز توسط این گروه انجام شد. موشن گرافیک و فیلمهای مستند در صفحه تلویزیون بزرگ به معرفی کلی فعالیتهای شرکت می پرداخت. از مالتی مدیا در کامپیوترهای میزهای CIP و VIP برای معرفی جزئیات بیشتر استفاده میشد.