دکوراسیون و معماری داخلی آژانس هواپیمایی رز آبی

دکوراسیون و معماری داخلی آژانس هواپیمایی رز آبی توسط شرکت تارلا طرح رسانه انجام شده است. طراحی سالن فروش آژانس، طراحی سالن کنفرانس و طراحی اتاق مدیریت آژانس توسط تیم طراحی دکوراسیون داخلی شرکت تارلا طرح رسانه انجام شده است.

طرح سه بعدی آژانس هواپیمایی رز آبی

طراحی سه بعدی آژانس هواپیمایی رز آبی

اتاق کنفرانس آژانس هواپیمایی رز آبی

طراحی سه بعدی اتاق کنفرانس آژانس هواپیمایی رز آبی

طرح سه بعدی اتاق مدیریت آژانس هواپیمایی رز آبی